پیش بینی 3 ماهه “حفاری”

پیش بینی 3 ماهه “حفاری”
شرکت حفاری شمال در دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 20 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به 7 درصد از پیش بینی هایش رسید.

پیش بینی 3 ماهه “حفاری”

شرکت حفاری شمال در دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 20 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به 7 درصد از پیش بینی هایش رسید.
پیش بینی 3 ماهه “حفاری”

label, , , , , , , , , , ,

About the author