تشریح قوانین و مقررات “صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه”

تشریح قوانین و مقررات “صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه”
مالکین برای راه‌اندازی پروژه‌ها در صنایع مختلف و متقاضیان استفاده از شرایط تأمین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه می‌توانند با مطالعات مقررات مربوطه و پس از مشخص کردن شرایط پروژه و ارکان مربوطه، مدارک تکمیل‌شده را به‌ منظور بررسی، برای ادارۀ امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. مقررات و فرم‌های مذکور در سایت سازمان بورس (www.seo.ir) موجود است.

تشریح قوانین و مقررات “صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه”

مالکین برای راه‌اندازی پروژه‌ها در صنایع مختلف و متقاضیان استفاده از شرایط تأمین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه می‌توانند با مطالعات مقررات مربوطه و پس از مشخص کردن شرایط پروژه و ارکان مربوطه، مدارک تکمیل‌شده را به‌ منظور بررسی، برای ادارۀ امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. مقررات و فرم‌های مذکور در سایت سازمان بورس (www.seo.ir) موجود است.
تشریح قوانین و مقررات “صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه”

نخبگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author