“وکار” عملکرد آذرماه را منتشر کرد

“وکار” عملکرد آذرماه را منتشر کرد
بانک کارآفرین در ماهی که گذشت یک هزار و 504 میلیارد و 748 میلیون ریال درآمد از تسهیلات اعطایی کسب کرد.

“وکار” عملکرد آذرماه را منتشر کرد

بانک کارآفرین در ماهی که گذشت یک هزار و 504 میلیارد و 748 میلیون ریال درآمد از تسهیلات اعطایی کسب کرد.
“وکار” عملکرد آذرماه را منتشر کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author