برانکو: کسی فکر نکند راه‌آهن فردا تسلیم ما خواهد شد/همسرم به من گفت برای جشن قهرمانی آمده‌ام/ هيچ وقت نگفتم ما قهرمانيم
description

برانکو: کسی فکر نکند راه‌آهن فردا تسلیم ما خواهد شد/همسرم به من گفت برای جشن قهرمانی آمده‌ام/ هيچ وقت نگفتم ما قهرمانيم

برانکو: کسی فکر نکند راه‌آهن فردا تسلیم ما خواهد شد/همسرم به من گفت برای جشن قهرمانی آمده‌ام/ هيچ وقت نگفتم …