پارچه خام در صدر تولیدات “نبروج”

پارچه خام در صدر تولیدات “نبروج”
شرکت کارخانجات نساجی بروجرد در 9 ماهه امسال 16 هزار و 718 هزار متر انواع پارچه تکمیل شده و پارچه خام تولید کرد . همچنین این شرکت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه 2 هزار و 952 تن انواع نخ نیز تولید کرد.

پارچه خام در صدر تولیدات “نبروج”

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد در 9 ماهه امسال 16 هزار و 718 هزار متر انواع پارچه تکمیل شده و پارچه خام تولید کرد . همچنین این شرکت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه 2 هزار و 952 تن انواع نخ نیز تولید کرد.
پارچه خام در صدر تولیدات “نبروج”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author