معامله قریب به 90 میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد

معامله قریب به 90 میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد
در مجموع ارزش معاملات نخستین روز هفته بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به 102 میلیارد و 696 میلیون ریال بالغ شد.

معامله قریب به 90 میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد

در مجموع ارزش معاملات نخستین روز هفته بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به 102 میلیارد و 696 میلیون ریال بالغ شد.
معامله قریب به 90 میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author