اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم “بورس”

اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم “بورس”
شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم معادل 13 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد که در مقایسه با دوه مشابه سال مالی 95 معادل 40 درصد کاهش داشت.

اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم “بورس”

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم معادل 13 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد که در مقایسه با دوه مشابه سال مالی 95 معادل 40 درصد کاهش داشت.
اختصاص 46 ریال سود به ازای هر سهم “بورس”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author