نگاهی به پیش بینی های “سدور”

نگاهی به پیش بینی های “سدور”
شرکت سیمان دورود در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 17 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 13 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

نگاهی به پیش بینی های “سدور”

شرکت سیمان دورود در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 17 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 13 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.
نگاهی به پیش بینی های “سدور”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author