“وملت” خریدار و فروشنده نبود

“وملت” خریدار و فروشنده نبود
شرکت سرمایه گذاری ملت وضعیت پرتفوی در دوره یک ماهه منتهی به 31 امرداد ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

“وملت” خریدار و فروشنده نبود

شرکت سرمایه گذاری ملت وضعیت پرتفوی در دوره یک ماهه منتهی به 31 امرداد ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
“وملت” خریدار و فروشنده نبود

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author