“خبهمن” از پیش بینی هایش جا ماند

“خبهمن” از پیش بینی هایش جا ماند
شرکت گروه بهمن در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 7 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت و از پیش بینی هایش جا ماند.

“خبهمن” از پیش بینی هایش جا ماند

شرکت گروه بهمن در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 7 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت و از پیش بینی هایش جا ماند.
“خبهمن” از پیش بینی هایش جا ماند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author