“پیش ‌بینی ریسک مالی”

“پیش ‌بینی ریسک مالی”
شدت یافتن رقابت سازمان‌ها و مدیران، مدیران را با چالش‌های متعددی مواجه شاخته است. برای مدیریت موثر این چالش‌ها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگی‌های ویژه‌ای طراحی و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

“پیش ‌بینی ریسک مالی”

شدت یافتن رقابت سازمان‌ها و مدیران، مدیران را با چالش‌های متعددی مواجه شاخته است. برای مدیریت موثر این چالش‌ها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگی‌های ویژه‌ای طراحی و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
“پیش ‌بینی ریسک مالی”

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author