صورت های مالی شش ماهه گلتاش

صورت های مالی شش ماهه گلتاش
شرکت گلتاش در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 172 میلیارد و 983 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 865 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با سه ماهه مشابه سال مالی قبل معادل 17 درصد کاهش داشت.

صورت های مالی شش ماهه گلتاش

شرکت گلتاش در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 172 میلیارد و 983 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 865 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با سه ماهه مشابه سال مالی قبل معادل 17 درصد کاهش داشت.
صورت های مالی شش ماهه گلتاش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author