تولیدکنندگان خُرد پتروشیمی سامان می‌گیرند

تولیدکنندگان خُرد پتروشیمی سامان می‌گیرند
چنین روشی موجب جذب حداکثری فعالان این صنعت به حضور فعال در بازار و چرخه تولید می شود. از سویی دیگر بنگاه های خرد نیز به صحنه آمده و فعالیت خود را ادامه می دهند به این ترتیب برای محصولات مازادی که مشتری ندارد نیز، تقاضای مطلوب ایجاد می شود.

تولیدکنندگان خُرد پتروشیمی سامان می‌گیرند

چنین روشی موجب جذب حداکثری فعالان این صنعت به حضور فعال در بازار و چرخه تولید می شود. از سویی دیگر بنگاه های خرد نیز به صحنه آمده و فعالیت خود را ادامه می دهند به این ترتیب برای محصولات مازادی که مشتری ندارد نیز، تقاضای مطلوب ایجاد می شود.
تولیدکنندگان خُرد پتروشیمی سامان می‌گیرند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author