افزایش 9 میلیارد ریالی ارزش بازار “سدبیر” طی یک ماه

افزایش 9 میلیارد ریالی ارزش بازار “سدبیر” طی یک ماه
ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 96 معادل 9 میلیارد و 19 میلیون ریال افزایش یافت.

افزایش 9 میلیارد ریالی ارزش بازار “سدبیر” طی یک ماه

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 96 معادل 9 میلیارد و 19 میلیون ریال افزایش یافت.
افزایش 9 میلیارد ریالی ارزش بازار “سدبیر” طی یک ماه

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author