رشد 34 درصدی سود “امید”

رشد 34 درصدی سود “امید”
شرکت تامین سرمایه امید در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر 95 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 383 ریال سود شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 94 معادل 34 درصد رشد داشته است.

رشد 34 درصدی سود “امید”

شرکت تامین سرمایه امید در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر 95 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 383 ریال سود شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 94 معادل 34 درصد رشد داشته است.
رشد 34 درصدی سود “امید”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author