پوشش 40 درصدی پیش‌بین سود “شیران”

پوشش 40 درصدی پیش‌بین سود “شیران”
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 را با سرمایه 4 هزار و 628 میلیارد و 988 میلیون ریال، به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.

پوشش 40 درصدی پیش‌بین سود “شیران”

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 را با سرمایه 4 هزار و 628 میلیارد و 988 میلیون ریال، به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.
پوشش 40 درصدی پیش‌بین سود “شیران”

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author