نگاهی بر عملکرد 6 ماهه “غدام”

نگاهی بر عملکرد 6 ماهه “غدام”
شرکت خوراک دام پارس، اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

نگاهی بر عملکرد 6 ماهه “غدام”

شرکت خوراک دام پارس، اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.
نگاهی بر عملکرد 6 ماهه “غدام”

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author