عملکرد 3 ماهه “ورازی”

عملکرد 3 ماهه “ورازی”
شرکت بیمه رازی در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 مبلغ 51 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 6 درصد کاهش را نشان می دهد.

عملکرد 3 ماهه “ورازی”

شرکت بیمه رازی در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 مبلغ 51 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 6 درصد کاهش را نشان می دهد.
عملکرد 3 ماهه “ورازی”

label, , , , , , , , , , ,

About the author