دلایل تغییرات پیش‌بینی های “سهگمت”

دلایل تغییرات پیش‌بینی های “سهگمت”
شرکت سیمان هگمتان پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1395 را به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.

دلایل تغییرات پیش‌بینی های “سهگمت”

شرکت سیمان هگمتان پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1395 را به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.
دلایل تغییرات پیش‌بینی های “سهگمت”

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author