پیش بینی های 3 ماهه “کماسه”

پیش بینی های 3 ماهه “کماسه”
شرکت تامین ماسه ریخته گری در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 24 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و بر این اساس، به 9 درصد از پیش بینی هایش رسید.

پیش بینی های 3 ماهه “کماسه”

شرکت تامین ماسه ریخته گری در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 24 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و بر این اساس، به 9 درصد از پیش بینی هایش رسید.
پیش بینی های 3 ماهه “کماسه”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author