اتیلن در صدر تولیدات “شاراک”

اتیلن در صدر تولیدات “شاراک”
شرکت پتروشیمی شاند در ماهی که گذشت 172 هزار و 268 تن انواع محصول تولید کرد و اتیلن با تولید 24 هزار و 148 تن در صدر محصولات “شاراک” قرار گرفت.

اتیلن در صدر تولیدات “شاراک”

شرکت پتروشیمی شاند در ماهی که گذشت 172 هزار و 268 تن انواع محصول تولید کرد و اتیلن با تولید 24 هزار و 148 تن در صدر محصولات “شاراک” قرار گرفت.
اتیلن در صدر تولیدات “شاراک”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author