پیش بینی سه ماهه “کمنگنز”

پیش بینی سه ماهه “کمنگنز”
شرکت معادن منگنز ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 13 ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داد و از پیش بینی هایش جا ماند.

پیش بینی سه ماهه “کمنگنز”

شرکت معادن منگنز ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 13 ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داد و از پیش بینی هایش جا ماند.
پیش بینی سه ماهه “کمنگنز”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author