“وخاور” متوقف شد

“وخاور” متوقف شد
در جریان معاملات امروز، نمادهای معاملاتی “قزوین”، “سمازن”، “دتماد”، “غدشت”، “غمارگ” و “سمازنح” به تابلوی معاملات بازگشتند و نمادهای “وخاور” نیز متوقف شد.

“وخاور” متوقف شد

در جریان معاملات امروز، نمادهای معاملاتی “قزوین”، “سمازن”، “دتماد”، “غدشت”، “غمارگ” و “سمازنح” به تابلوی معاملات بازگشتند و نمادهای “وخاور” نیز متوقف شد.
“وخاور” متوقف شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author