“وخاور” متوقف شد
description

“وخاور” متوقف شد

“وخاور” متوقف شددر جریان معاملات امروز، نمادهای معاملاتی “قزوین”، “سمازن”، “دتماد”، “غدشت”، “غمارگ” و “سمازنح” به تابلوی معاملات بازگشتند و …