رشد 181 درصدی سود “سصفها”

رشد 181 درصدی سود “سصفها”
شرکت سیمان اصفهان در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 101 ریال سود شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 95 معادل 181 درصد رشد داشته است.

رشد 181 درصدی سود “سصفها”

شرکت سیمان اصفهان در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 101 ریال سود شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 95 معادل 181 درصد رشد داشته است.
رشد 181 درصدی سود “سصفها”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author