بلوک “شلیا” با قیمت 3000 ریال عرضه شد

بلوک “شلیا” با قیمت 3000 ریال عرضه شد
با اعلام پیغام ناظر فرابورس و با حضور یک خریدار بلوک 20 درصدی سهام شرکت مواد ویژه لیا از پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به قیمت هر سهم 3000 ریال عرضه شد.

بلوک “شلیا” با قیمت 3000 ریال عرضه شد

با اعلام پیغام ناظر فرابورس و با حضور یک خریدار بلوک 20 درصدی سهام شرکت مواد ویژه لیا از پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به قیمت هر سهم 3000 ریال عرضه شد.
بلوک “شلیا” با قیمت 3000 ریال عرضه شد

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author