سید مصطفی رضوی عضو هیأت مدیره سازمان بورس شد/ احکام جدید در سازمان بورس

سید مصطفی رضوی عضو هیأت مدیره سازمان بورس شد/ احکام جدید در سازمان بورس
با اتمام دوره عضویت دکتر علی سعیدی در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه عصر امروز، شورای عالی بورس دکتر سید مصطفی رضوی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را به جای ایشان به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان بورس انتخاب کرد.

سید مصطفی رضوی عضو هیأت مدیره سازمان بورس شد/ احکام جدید در سازمان بورس

با اتمام دوره عضویت دکتر علی سعیدی در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه عصر امروز، شورای عالی بورس دکتر سید مصطفی رضوی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را به جای ایشان به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان بورس انتخاب کرد.
سید مصطفی رضوی عضو هیأت مدیره سازمان بورس شد/ احکام جدید در سازمان بورس

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author