“قشرین” گزارش سه ماهه اعلام کرد

“قشرین” گزارش سه ماهه اعلام کرد
شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان در دوره 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 203 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 625 درصد افزایش یافت.

“قشرین” گزارش سه ماهه اعلام کرد

شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان در دوره 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 203 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 625 درصد افزایش یافت.
“قشرین” گزارش سه ماهه اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author