توضیح بورس تهران درباره تجمع امروز سهامداران کنتورسازی

توضیح بورس تهران درباره تجمع امروز سهامداران کنتورسازی
با توجه به سابقه رفتار هیجانی تعدادی از سهامداران این شرکت و به منظور حفظ آرامش بیش از 100 معامله گر شرکت های کارگزاری و تعداد زیادی از سرمایه گذاران حقیقی حاضر در تالار، از ورود این افراد به تالار حافظ ممانعت به عمل آمد و ورود و خروج سایر افراد برای پیگیری فعالیت های اداری با نظارت انتظامات در جریان است.

توضیح بورس تهران درباره تجمع امروز سهامداران کنتورسازی

با توجه به سابقه رفتار هیجانی تعدادی از سهامداران این شرکت و به منظور حفظ آرامش بیش از 100 معامله گر شرکت های کارگزاری و تعداد زیادی از سرمایه گذاران حقیقی حاضر در تالار، از ورود این افراد به تالار حافظ ممانعت به عمل آمد و ورود و خروج سایر افراد برای پیگیری فعالیت های اداری با نظارت انتظامات در جریان است.
توضیح بورس تهران درباره تجمع امروز سهامداران کنتورسازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author