انتشار عملکرد سال مالی 96 حسابرسی شده “ثمسکن”

انتشار عملکرد سال مالی 96 حسابرسی شده “ثمسکن”
گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 93 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 16 درصد افزایش داشت.

انتشار عملکرد سال مالی 96 حسابرسی شده “ثمسکن”

گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 93 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 16 درصد افزایش داشت.
انتشار عملکرد سال مالی 96 حسابرسی شده “ثمسکن”
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^ MIT License

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author