بی محلی بازار کره جنوبی به لفاظی های نیمه شمالی

بی محلی بازار کره جنوبی به لفاظی های نیمه شمالی
هفته گذشته این جنگ لفظی میان دو کشور موجب شد بازارهای آمریکا با روند کاهشی بسیار شدیدی همراه شوند در حالی که بازارهای اروپا و آسیا نیز دچار تنش کاهشی شدند.

بی محلی بازار کره جنوبی به لفاظی های نیمه شمالی

هفته گذشته این جنگ لفظی میان دو کشور موجب شد بازارهای آمریکا با روند کاهشی بسیار شدیدی همراه شوند در حالی که بازارهای اروپا و آسیا نیز دچار تنش کاهشی شدند.
بی محلی بازار کره جنوبی به لفاظی های نیمه شمالی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author