بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 240 هزار و 15 سهامدار در پایان تیر 96 در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 145 هزار و 667 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 124 هزار و 541 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 240 هزار و 15 سهامدار در پایان تیر 96 در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 145 هزار و 667 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 124 هزار و 541 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author