عملکرد 9 ماهه “لازما”

عملکرد 9 ماهه “لازما”
شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش در دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریور 1396مبلغ 134 ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از روند نزولی برخوردار بوده است.

عملکرد 9 ماهه “لازما”

شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش در دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریور 1396مبلغ 134 ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از روند نزولی برخوردار بوده است.
عملکرد 9 ماهه “لازما”

label, , , , , , , , , , ,

About the author