بازیگران معاملات آتی ۴۴۰۰قرارداد سکه منعقد کردند

بازیگران معاملات آتی ۴۴۰۰قرارداد سکه منعقد کردند
حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۴هزار و ۴۱۶ قرارداد و ارزش معاملات نیز به ۶۱۰ میلیارد ریال رسید.

بازیگران معاملات آتی ۴۴۰۰قرارداد سکه منعقد کردند

حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۴هزار و ۴۱۶ قرارداد و ارزش معاملات نیز به ۶۱۰ میلیارد ریال رسید.
بازیگران معاملات آتی ۴۴۰۰قرارداد سکه منعقد کردند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author