اولویت‌های جدید نظام بانکی/ افزایش سرمایه بانک‌ها

اولویت‌های جدید نظام بانکی/ افزایش سرمایه بانک‌ها
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، اقداماتی از قبیل اصلاح ساختاری نظام بانکی، ساماندهی بدهی های دولت و رونق بخشی بازار سرمایه از اواسط دولت یازدهم کلید خورد و تدابیر در این زمینه ها اندیشیده و راهکارها دیده شده، اما تنگناهای مالی دولت مانع اجرای کامل اقدامات شده است.

اولویت‌های جدید نظام بانکی/ افزایش سرمایه بانک‌ها

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، اقداماتی از قبیل اصلاح ساختاری نظام بانکی، ساماندهی بدهی های دولت و رونق بخشی بازار سرمایه از اواسط دولت یازدهم کلید خورد و تدابیر در این زمینه ها اندیشیده و راهکارها دیده شده، اما تنگناهای مالی دولت مانع اجرای کامل اقدامات شده است.
اولویت‌های جدید نظام بانکی/ افزایش سرمایه بانک‌ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author