پرداخت ۲۶ میلیارد تومان سود نقدی توسط “خساپا” بابت اقساط سهام عدالت

پرداخت ۲۶ میلیارد تومان سود نقدی توسط “خساپا” بابت اقساط سهام عدالت
سرمایه شرکت 3927 میلیارد تومان منقسم به ۳۹ میلیارد و ۲۶۷میلیون سهم ١٠٠ تومانی است و تعداد ۳۹۳میلیون سهم معادل یک درصد‏ سهام این شرکت در تاریخ‌ 17 مهر 86 به ارزش ۱۴ میلیارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد امسال مبلغ ۵۵ میلیارد تومان است.

پرداخت ۲۶ میلیارد تومان سود نقدی توسط “خساپا” بابت اقساط سهام عدالت

سرمایه شرکت 3927 میلیارد تومان منقسم به ۳۹ میلیارد و ۲۶۷میلیون سهم ١٠٠ تومانی است و تعداد ۳۹۳میلیون سهم معادل یک درصد‏ سهام این شرکت در تاریخ‌ 17 مهر 86 به ارزش ۱۴ میلیارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد امسال مبلغ ۵۵ میلیارد تومان است.
پرداخت ۲۶ میلیارد تومان سود نقدی توسط “خساپا” بابت اقساط سهام عدالت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author