افزایش 14 میلیون تنی ذخیره بوکسیت شرکت آلومینای ایران

افزایش 14 میلیون تنی ذخیره بوکسیت شرکت آلومینای ایران
مدیر عامل شرکت آلومینای ایران با اشاره به برنامه سال 96 این شرکت در حوزه اکتشاف گفت: با توجه به اولویت های اجرایی و طراحی در سال جاری، 370 گمانه به طول حدود 20 هزار متر حفر خواهد شد.

افزایش 14 میلیون تنی ذخیره بوکسیت شرکت آلومینای ایران

مدیر عامل شرکت آلومینای ایران با اشاره به برنامه سال 96 این شرکت در حوزه اکتشاف گفت: با توجه به اولویت های اجرایی و طراحی در سال جاری، 370 گمانه به طول حدود 20 هزار متر حفر خواهد شد.
افزایش 14 میلیون تنی ذخیره بوکسیت شرکت آلومینای ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author