“شراز” گزارش تولید یک ماهه اعلام کرد

“شراز” گزارش تولید یک ماهه اعلام کرد
شرکت پالایش نفت شیراز در ماه گذشته 268 هزار و 835 متر مکعب انواع محصول تولید کرد. نفت گاز با تولید 88 هزار و 893 متر مکعب در صدر تولیدات “شراز” در دی ماه قرار گرفت.

“شراز” گزارش تولید یک ماهه اعلام کرد

شرکت پالایش نفت شیراز در ماه گذشته 268 هزار و 835 متر مکعب انواع محصول تولید کرد. نفت گاز با تولید 88 هزار و 893 متر مکعب در صدر تولیدات “شراز” در دی ماه قرار گرفت.
“شراز” گزارش تولید یک ماهه اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author