اثرگذاری بازار سرمایه در ارتقای ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان

اثرگذاری بازار سرمایه در ارتقای ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان
پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون اقتصادی، تمام قد برای ارتقا و توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه بازار سرمایه عمل خواهند کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به نوپا بودن فعالیت این قبیل شرکت ها در اقتصاد قطعا سود آوری و تقویت فعالیت آنها امری زمان بر بوده و نمی توان انتظار داشت فعالیت این شرکت ها ظرف 6 ماه تا یکسال با اتفاقات بزرگ روبرو شود اما قطعا آینده مطلوبی در انتظار آنها خواهد بود.

اثرگذاری بازار سرمایه در ارتقای ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان

پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون اقتصادی، تمام قد برای ارتقا و توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه بازار سرمایه عمل خواهند کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به نوپا بودن فعالیت این قبیل شرکت ها در اقتصاد قطعا سود آوری و تقویت فعالیت آنها امری زمان بر بوده و نمی توان انتظار داشت فعالیت این شرکت ها ظرف 6 ماه تا یکسال با اتفاقات بزرگ روبرو شود اما قطعا آینده مطلوبی در انتظار آنها خواهد بود.
اثرگذاری بازار سرمایه در ارتقای ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author