افزایش فروش “پدرخش” دلیل افزایش سود شرکت

افزایش فروش “پدرخش” دلیل افزایش سود شرکت
در مجموع می توان علاوه بر افزایش فروش “پدرخش”، سه عامل تولید طرحهای جدید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و تعطیلی فعالیت یکی از رقبای شرکت را از جمله دلایل تغییرات با اهمیت “EPS” شرکت دانست.

افزایش فروش “پدرخش” دلیل افزایش سود شرکت

در مجموع می توان علاوه بر افزایش فروش “پدرخش”، سه عامل تولید طرحهای جدید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و تعطیلی فعالیت یکی از رقبای شرکت را از جمله دلایل تغییرات با اهمیت “EPS” شرکت دانست.
افزایش فروش “پدرخش” دلیل افزایش سود شرکت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author