معاملات سبز در گروه خاکستری

معاملات سبز در گروه خاکستری
گروه غذایی طی دادوستدهای امروز با افزایش تقاضا مواجه بودند که البته در این بین صف فروش نمادهای غگل، غپینو و غسالم، معاملات منفی نماد غشاذر و معاملات مثبت و پرتقاضای نمادهای غپاذر، غشهداب، غاذر، غدیس، بهپاک، غالبر(صف خرید)، غشان، غمینو و غفارس قابل توجه بود.

معاملات سبز در گروه خاکستری

گروه غذایی طی دادوستدهای امروز با افزایش تقاضا مواجه بودند که البته در این بین صف فروش نمادهای غگل، غپینو و غسالم، معاملات منفی نماد غشاذر و معاملات مثبت و پرتقاضای نمادهای غپاذر، غشهداب، غاذر، غدیس، بهپاک، غالبر(صف خرید)، غشان، غمینو و غفارس قابل توجه بود.
معاملات سبز در گروه خاکستری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author