“فسرب” از زیان به سود رسید

“فسرب” از زیان به سود رسید
شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 96 به ازای هر سهم 59 ریال سود محقق کرد.

“فسرب” از زیان به سود رسید

شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 96 به ازای هر سهم 59 ریال سود محقق کرد.
“فسرب” از زیان به سود رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author