نگاهی به صورتهای مالی 9 ماهه “قشیر”

نگاهی به صورتهای مالی 9 ماهه “قشیر”
شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 79 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70درصد کاهش داشت.

نگاهی به صورتهای مالی 9 ماهه “قشیر”

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 79 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70درصد کاهش داشت.
نگاهی به صورتهای مالی 9 ماهه “قشیر”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author