برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)/ برنامه ده گانه مدیریت برای “فایرا”
description

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)/ برنامه ده گانه مدیریت برای “فایرا”

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) با حضور رئیس دفتر مجامع سازمان ایمیدرو، مدیرعامل و اعضای …