افزایش 913 میلیون ریالی ارزش بازار “سدبیر”

افزایش 913 میلیون ریالی ارزش بازار “سدبیر”
ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 96 معادل 913 میلیون ریال افزایش داشت و به مبلغ 99 میلیارد و 999 میلیون ریال رسید.

افزایش 913 میلیون ریالی ارزش بازار “سدبیر”

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 96 معادل 913 میلیون ریال افزایش داشت و به مبلغ 99 میلیارد و 999 میلیون ریال رسید.
افزایش 913 میلیون ریالی ارزش بازار “سدبیر”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author