“غمینو” گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر کرد

“غمینو” گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر کرد
شرکت صنایع غذایی مینو شرق در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 281 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش داشت.

“غمینو” گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر کرد

شرکت صنایع غذایی مینو شرق در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 281 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش داشت.
“غمینو” گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر کرد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author