دوازدهمین دوماهنامه “پیام اقتصادی بورس کالا” منتشر شد

دوازدهمین دوماهنامه “پیام اقتصادی بورس کالا” منتشر شد
در دوازدهمین شماره نشریه پیام اقتصادی بورس کالا که در ۶۸ صفحه به تفکیک بازارها و تالارهای معاملاتی فصل بندی و منتشر شده است، علاوه بر پرداختن به آمارها و رویدادهای مهم ۱۰ماهه ابتدایی سال جاری، دیدگاه چهره های مهم و مسوولان اقتصادی در خصوص عملکرد بورس کالا مطرح شده است.

دوازدهمین دوماهنامه “پیام اقتصادی بورس کالا” منتشر شد

در دوازدهمین شماره نشریه پیام اقتصادی بورس کالا که در ۶۸ صفحه به تفکیک بازارها و تالارهای معاملاتی فصل بندی و منتشر شده است، علاوه بر پرداختن به آمارها و رویدادهای مهم ۱۰ماهه ابتدایی سال جاری، دیدگاه چهره های مهم و مسوولان اقتصادی در خصوص عملکرد بورس کالا مطرح شده است.
دوازدهمین دوماهنامه “پیام اقتصادی بورس کالا” منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author