انتشار صورت های مالی 9 ماهه “سمگا”

انتشار صورت های مالی 9 ماهه “سمگا”
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در دوره سه ماهه سوم سال مالی 96 مبلغ 69 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است.

انتشار صورت های مالی 9 ماهه “سمگا”

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در دوره سه ماهه سوم سال مالی 96 مبلغ 69 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است.
انتشار صورت های مالی 9 ماهه “سمگا”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author