پیش بینی 9 ماهه “ثنوسا”

پیش بینی 9 ماهه “ثنوسا”
شرکت نوسازی و ساختمان تهران در دوره 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 300 ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد و به 85 درصد از پیش بینی هایش رسید.

پیش بینی 9 ماهه “ثنوسا”

شرکت نوسازی و ساختمان تهران در دوره 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 300 ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد و به 85 درصد از پیش بینی هایش رسید.
پیش بینی 9 ماهه “ثنوسا”

label, , , , , , , , , , ,

About the author