ارزش بازار “فارس” به 89 هزار میلیارد ریال رسید

ارزش بازار “فارس” به 89 هزار میلیارد ریال رسید
ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 96 با افزایش 3 هزار و 856 میلیارد و 604 میلیون ریال به مبلغ 89 هزار و 317 میلیارد و 438 میلیون ریال رسید.

ارزش بازار “فارس” به 89 هزار میلیارد ریال رسید

ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 96 با افزایش 3 هزار و 856 میلیارد و 604 میلیون ریال به مبلغ 89 هزار و 317 میلیارد و 438 میلیون ریال رسید.
ارزش بازار “فارس” به 89 هزار میلیارد ریال رسید

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author